روش جدید تعیین جنسیت

روش جدید تعیین جنسیت
0 ۷۴۰

روش جدید تعیین جنسیت

روش جدید تعیین جنسیت – این مطالعه مطابق با استانداردهای اخلاقی مطابق بیانیه هلسینکی انجام شد .در این مطالعه گذشته نگر ، 125 زوج که دارای سه یا چند فرزند دختر بودند و کسانی که تحت PGD برای انتخاب جنسیت غیر پزشکی (XY) بین 2015 و 2019 قرار گرفتند وارد شدند.  اطلاعات بیماران از منابع و دیتاهای  بیمارستان ابن النفیس و ملک عبدالله اردن جمع آوری شد همه بیماران توسط ارائه دهندگان خدمات پزشکی خود تحت مشاوره قرار گرفته و ضمن ارائه اطلاعات مختصر از انها  رضایت برای شرکت در IVF/PGD گرفته شد. بیماران با استفاده از آگونیست GnRH تحت تحریک تخمدان با گنادوتروپین قرار گرفتند ، تعداد کمی از موارد آنتاگونیست ؛ تنظیم فاز لوتئال با استفاده از کوتاه یا بلند پروتکل جلوگیری از لوتئینه شدن زودرس فولیکول ها نظارت سریالی توسط پزشک انجام شد برای تحریک کنترل شده تخمدان با تجزیه و تحلیل هورمون و سونوگرافی انجام شد. حداقل 2-3 فولیکول با قطر 18 میلی متر ، گنادوتروپین کوریونی انسانی (HCG) (5000-10.000 IU به صورت عضلانی) با تزریق و تخمک تحت سونوگرافی از طریق واژینال تجویز شد بازیابی 36 ساعت بعد انجام شد. در همه موارد ، تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) انجام شد. جهت همه بیماران بیوپسی جنین در روز 3 پس از بازیابی تخمک ، صورت پذیرفت. آسپیراسیون مستقیم یک بلاستومر از طریق دهانه ای که در اثر تخریب لیزر ایجاد شده است zona pellucida بلاستومر بیوپسی شده روی اسلاید میکروسکوپ شیشه ای و سیتوپلاسم ثابت شد قبل از تجزیه و تحلیل PGD حذف شد. DNA هسته ای با استفاده از Fluorescent in situ Hybridization (FISH) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 2-کروموزوم از پروب های (X، Y)، 3-chromosome (21، X، Y)، 5-chromosome (13، 18، 21، X، Y) برای FISH استفاده شد. نتایج PGD توسط متخصصان ژنتیک ، جنین شناسان و پزشک مسئول انتقال جنین در روز 4 یا روز 5 رشد جنین ارزیابی شد. در مورد این بیماری به بیماران مشاوره داده شد نتایج FISH قبل از جنین برای انتقال در دسترس بود. بیمارانی که می توانستند به مرحله برداشت تخمک برسند و حداقل مولکول کامل داشتند تشخیص یک جنین به دنبال بیوپسی بلاستومر روز 3 در مطالعه گنجانده شد. این پروتکل استاندارد برای پردازش اسپرم و کشت جنین برای IVF و PGD دنبال شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از IBM SPSS نسخه 21 انجام شد. آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان محاسبه شد. آمارنسبت نیز انجام شد تا مشخص شود آیا تنوع بیشتری در نسبت دو جنس در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد یا خیر تست t مستقل و آزمون کای دو انجام شد

ما تنوع و گونانگونی بسیار در نسبت جنین مونث به مذکر در زوجهایی که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر بودند و برای انتخاب جنس مخالف تحت PGD قرار گرفته بودند ، پیدا کردیم. آمار نسبت انجام شده در این جمعیت این واقعیت را تأیید می کند که زن و شوهرهایی که قبلاً دارای فرزند دختر بوده اند ، الزاما در بارداریهای بعدی همان جنس را نخواهند داشت. مطابق با یافته های این مطالعه ، یک مطالعه گذشته نگر بر روی تعداد زیادی از روشهای PGD برای انتخاب جنسیت در یک منطقه جغرافیایی وسیع در ایالات متحده [15] انجام شد. انحراف قابل توجهی نسبت به ترجیح جنسیت پسر در بیماران قومیت چینی ، هندی و خاورمیانه مشاهده شد. در دیگر مطالعه ، نسبت جنسی جنینی 1 [16] مشخص شد. این گزارش داد که نسبت جنسیت در لقاح و لانه گزینی بین 1.29 ، 1.50 و 1.07 برای چرخه به ترتیب PGD ، IVF و ICSI است. [17]. در مطالعه دیگری ، تأثیر سن مردان بر نسبت جنس اسپرم مورد مطالعه قرار گرفت [18]. آنها تفاوت معنی داری بین تولد زنده و نسبت اسپرم به جنس مشاهده کردند (P <0.0001). با این حال ، یافته های این مطالعه از این یافته پشتیبانی نمی کند. پناهی و فهامی در سال 2015 نتیجه تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت را در ارتباط با سن زوج مورد مطالعه قرار دادند [19]. نتایج آنها هیچ رابطه معنی داری را بین سن بیمار با میزان بارداری شیمیایی و بالینی و وزن حاملگی نوزادان نشان نداد. با این حال ، روش PGD در دستیابی به جنس مورد نظر 100در صد موفق بود. آگاهی از نسبت یک جنسیت در زوجهایی که دارای فرزند جنسیت دیگر هستند ، می تواند در مشاوره با زوج هایی که به دنبال انتخاب جنسیت PGD هستند ، به پزشک کمک کند. احتمال داشتن جنین مورد نظر این مطالعه این حقیقت را آشکار کرد که PGD نمی تواند 100٪ قابل پیش بینی بودن جنسیت جنین مورد نظر را در زوج هایی که تحت انتخاب جنسیت بدلایل غیر پزشکی قرار گرفته اند ، تشخیص دهد.

نتیجه گیری

این اولین مطالعه در اردن است که در آن نسبت جنسی جنینی در جمعیت بیشتری مشاهده شد (زوج هایی که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر هستند) که برای انتخاب جنسیت تحت PGD قرار گرفته اند. بزرگتر بودن تنوع در نسبت جنین زن به مرد در جمعیت مورد مطالعه یافت شد.

مشاوره تعیین جنسیت 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.